Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6313/VPCP-KTTH
V/v vốn đầu tư hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6747/BKH-KTNN ngày 18 tháng 09 năm 2007, của Bộ Tài chính tại văn bản số 14098/BTC-ĐT ngày 18 tháng 10 năm 2007 về việc vốn cho Dự án Hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển giai đoạn I (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tài chính rà soát lại kế hoạch vốn đầu tư năm 2007, điều chuyển vốn của các dự án không có khả năng thực hiện để bổ sung vốn cho Dự án. Trường hợp còn thiếu vốn sau khi điều chỉnh, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc cho phép Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được tạm ứng vốn dự toán kế hoạch năm 2008 để thực hiện Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Website CP, Vụ NN;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy