Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 627/CV-NN-T¡CN
V/v chất lượng nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Xí nghiệp Nutriway Việt Nam

Cục Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được văn bản số 025/NXK-NTW/04 ngày 28 tháng 4 năm 2004 của Xí nghiệp về việc xin đăng ký khảo nghiệm phân tích chất lượng hàng nhập khẩu là nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Sau khi xem xét văn bản, hồ sơ kỹ thuật, phân tích kiểm tra mẫu, Cục Nông nghiệp có ý kiến như sau:

1. Mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nêu dưới đây đủ tiêu chuẩn chất lượng nhập khẩu vào Việt Nam.

Tên nguyên liệu TĂCN

Số đăng ký nhập khẩu

Dạng và quy cách bao gói

Công dụng

Hãng, nước sản xuất

Manganese Oxide 62% Mn

NW-1918-5/04-NN

- Bột màu xanh xám.

- Bao 25kg.

Bổ sung khoáng (Mn) trong thức ăn chăn nuôi

Nagpur Pyrolusite Pvt. Ltd., India

2. Hàng nhập về phải đảm bảo đúng chất lượng như hồ sơ đã đăng ký.

3. Hàng bán ra thị trường phải có nhãn bằng tiếng Việt Nam đính kèm.

4. Công ty phải thực hiện đúng những quy định trong Nghị định 15/CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ; Thông tư 08/NN-KNKL/TT ngày 17 tháng 9 năm 1996 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thức ăn chăn nuôi cũng như những quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

5. Chứng nhận này có giá trị kể từ ngày ký.

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NÔNG NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Kim Giao