Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 626/CV-NN-T¡CN
V/v chất lượng nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Kim Tinh

Cục Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được văn bản số 0404-1-CV-CNN ngày 20/4/2004 của Công ty về việc xin đăng ký khảo nghiệm phân tích chất lượng hàng nhập khẩu là nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Sau khi xem xét văn bản, hồ sơ kỹ thuật, phân tích kiểm tra mẫu, Cục Nông nghiệp có ý kiến như sau:

1. Các mặt hàng thức ăn chăn nuôi nêu dưới đây đủ tiêu chuẩn chất lượng nhập khẩu vào Việt Nam

TT

Tên TĂCN

Số đăng ký nhập khẩu

Dạng và quy cách bao gói

Công dụng

Hàng, nước sản xuất

1

Denkavit - master Plus 1

KT-1912-5/04-NN

 - Dạng viên màu nâu sữa.

- Bao giấy 40kg.

Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 7 đến 24 ngày tuổi.

Green Cross

 

 

Veterinary Products Co., Ltd., Korea. (Hàn Quốc)

2

Denkavit - master Plus 2

KT-1913-5/04-NN

3

Denkavit - master Plus 3

KT-1914-5/04-NN

 - Dạng viên màu nâu sữa.

- Bao giấy 40kg.

Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 10 đến 28 ngày tuổi.

4

Denkavit - master Plus 4

KT-1915-5/04-NN

 - Dạng viên màu nâu sữa.

- Bao giấy 40kg.

Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 15 đến 35 ngày tuổi.

5

Denkavit - master Plus 5

KT-1916-5/04-NN

 - Dạng viên màu nâu sữa.

- Bao giấy 40kg.

Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 15 đến 42 ngày tuổi.

6

Denkavit - master Plus 6

KT-1917-5/04-NN

2. Hàng nhập về phải đảm bảo đúng chất lượng như hồ sơ đã đăng ký.

3. Hàng bán ra thị trường phải có nhãn bằng tiếng Việt Nam đính kém.

4. Công ty phải thực hiện đúng những quy định trong Nghị định 15/CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ; Thông tư 08/NN-KNKL/TT ngày 17 tháng 9 năm 1996 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thức ăn chăn nuôi cũng như những quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

5. Chứng nhận này có giá trị kể từ ngày ký.

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NÔNG NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Kim Giao