Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6242/VPCP-QHQT
V/v ký Thỏa thuận ba nước Việt-Lào-Thái về hoạt động vận tải du lịch đường bộ

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Ngoại giao, Tài chính,  Công an, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương,  Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải văn bản số 6735/BGTVT-HTQT ngày 22 tháng 10 năm 2007 về việc ký Thỏa thuận ba nước Việt, Lào, Thái về hoạt động vận tải du lịch, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc nội dung Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về hoạt động vận tải du lịch đường bộ như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 6735/BGTVT-HTQT ngày 22 tháng 10 năm 2007.

2. Giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại ủy quyền một số lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải thay mặt Chính phủ ta ký kết Thỏa thuận nêu trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Lào và Chính phủ Thái Lan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tổng cục Du lịch (Bộ VH, TT và DL);
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các  Vụ: CN, KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 30

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc