Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 6215/TCHQ-KTTT
V/V: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
(184-188 Nguyễn Đình Chiểu,Q.3, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3313/CV-CTS.XNK/07 ngày 15/10/2007 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam giải trình về nguyên nhân dẫn đến nợ thuế của các tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu và đề nghị xem xét ân hạn thuế 275 ngày. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 02/10/2007 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5623/TCHQ-KTTT về đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo nguyên nhân nợ thuế của các tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Tuy nhiên, đã quá thời hạn yêu cầu (trước ngày 10/10/2007) Tổng cục Hải quan vẫn chưa nhận được báo cáo và ý kiến đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Để kịp thời xem xét kiến nghị của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan chuyển công văn giải trình nợ thuế và kiến nghị về ân hạn thuế của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, đối chiếu, nếu nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nợ thuế của các tờ khai loại hình nhập sản xuất xuất khẩu là do chậm chứng từ thanh toán như doanh nghiệp giải trình thì đề nghị đơn vị căn cứ công văn hướng dẫn số 4337/TCHQ-PC ngày 31/07/2007 (điểm 10 mục II Bảng tổng hợp vướng mắc và nội dung giải đáp tại Hội dồng đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp đăng tải trên website của Tổng cục) để xem xét, giải quyết cho doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn xử lý kịp thời.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện. Đề nghị Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam làm việc trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để được xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An