Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 6196/TCHQ-KTTT
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Quảng Ninh
- Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long
(Phường Giếng Đáy, Tp Hạ Long)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 2005/ĐTHL-VT ngày 09/10/2007, 2080/ ĐTHL-VT ngày 18/10/2007, 2124/ ĐTHL-VT ngày 25/10/2007 của Công ty TNHHH một thành viên đóng tàu Hạ Long xin được mở tờ khai thông quan hàng hóa.

Theo trình bày tại các công văn nêu trên, Công ty đóng tàu Hạ Long là đơn vị chuyên thực hiện các dự án đóng tàu xuất khẩu, nằm trong dự án phát triển ngành tàu biển Việt Nam. Hiện nay đang bị cưỡng chế đối với một số tờ khai nhập khẩu đã thực xuất khẩu cho tàu 53.000T-HL01 và tàu 8.700T-HLK01 theo các tờ khai xuất khẩu 36XK/SXXK/HG ngày 20/06/2007, 37XK/SXXK/HG ngày 10/08/2007 tại Cục Hải quan Quảng Ninh, Công ty đã nộp hồ sơ thanh khoản:

Về vấn đề này, Tổng cụ Hải quan có ý kiến như sau:

Trong thời gian chờ Cục Hải quan Quảng Ninh thanh khoản, để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất của Công ty đóng tàu Hạ Long. Đề nghị Cục Hải quan Quảng Ninh chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo Điều 93 Luật Quản lý thuế, đồng thời cho phép áp dụng hưởng thời hạn nộp thuế theo quy định đối với Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long đến 31/12/2007, với điều kiện ngoài số nợ của các từ khai nhập khẩu đã thực xuất khẩu cho tàu 53.000T-HL01 và tàu 8.700T-HLK01, không có nợ thuế quá hạn các lô hàng khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An