Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5671/TCHQ-GSQL
V/v: Triển khai thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK thương mại

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

 

Trả lời Điểm 2 và Điểm 3 công văn số 4461/HQTP-NV ngày 28/12/2005 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc nêu ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1951/QĐ-TCHQ ngày 19/12/2005 của Tổng cục Hải quan thì việc xác định hình thức mức độ kiểm tra do hệ thống máy tính xác định là chính. Lãnh đạo (Chi cục) chỉ quyết định hình thức mức độ kiểm tra trong một số trường hợp đặc biệt sau:

(1) Nơi máy tính chưa đáp ứng được việc phân luồng tự động;

(2) Có cơ sở khẳng định việc xác định hình thức, mức độ kiểm tra của máy tính là chưa chính xác;

(3) Cần thiết phải thay đổi hình thức mức độ kiểm tra do máy xác định vì có lý do chính đáng (thông tin về khả năng vi phạm, chính sách mặt hàng tại thời Điểm xuất, nhập khẩu…)

Quy trình cũng thể hiện rõ nhiệm vụ cụ thể của từng công chức, của từng bước và đường đi của bộ hồ sơ. Theo đó, đối với một lô hàng bình thường (thực hiện các bước thủ tục hải quan theo lệnh hình thức, mức độ kiểm tra do máy tính xác định) công chức thực thi nhiệm vụ ở các bước trong uy trình phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ tại các bước đó, lãnh đạo (Chi cục) là người duyệt và ký hồ sơ cuối cùng để hoàn thành thủ tục hải quan thông qua lô hàng, không thể có việc hồ sơ phải quay đi quay lại nhiều lần.

Trong quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại không có chức năng và nhiệm vụ của Lãnh đạo cấp đội là nhằm giảm bớt các khâu trung gian, không cần thiết. Quy định này nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng công chức thực thi nhiệm vụ, đây là Điểm khác biệt căn bản theo hướng cải cách thủ tục hành chính giữa quy trình cũ và quy trình mới.

Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu kỹ quy trình thủ tục hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 1951/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan để triển khai thực hiện.

2. Trong khi chờ Tổng cục Hải quan ban hành các quy trình thủ tục cụ thể đối với một số loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đặc thù, Tổng cục hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại Điểm 3 công văn 4461/HQTP-NV dẫn trên: tạm thời sử dụng các quy định trước đây tại các Quyết định của Bộ Tài chính để thực hiện cho đến khi Tổng cục Hải quan ban hành quy trình mới.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GQ (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 5671/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Thuế về việc triển khai thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK thương mại

  • Số hiệu: 5671/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 30/12/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 30/12/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản