Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 54TCT/PCCS
V/v: ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 1014 CT/DN ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh về việc ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Điểm 1.2, Mục III Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 quy định:

“Được giảm 75% tiền sử dụng đất, nếu dự án đầu tư được thực hiện tại địa phương quy định tại Danh mục B Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP”

Căn cứ quy định trên: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Phi long được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở tại Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, thuộc địa bàn quy định tại danh mục B Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP , nên Công ty TNHH Phi Long được hưởng ưu đãi giảm 75% tiền sử dụng đất của khu đất đó. Việc ưu đãi tiền sử dụng đất áp dụng đối với địa bàn kinh doanh theo quy định tại Điểm 1.2 Mục III Thông tư số 98/2002/TT-BTC không phụ thuộc ngành nghề kinh doanh. Vì vậy, cục thuế không phải truy thu lại 100% tiền sử dụng đất.

2. Trường hợp Công ty TNHH Phi Long có hoạt động kinh doanh bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất thì từ ngày 1/1/2004, thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Chương III Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất không thuộc diện được áp dụng thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế theo quy định tại Chương V Nghị định số 164/2003/NĐ-CP .

3. Trường hợp Công ty TNHH Phi long đã được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp trước ngày 1/1/2004 thì Công ty tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty không phải làm lại giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 54TCT/PCCS về việc ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 54TCT/PCCS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 06/01/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/01/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản