Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 538/CV-NN-T¡CN
V/v nhập khẩu nguyên liệu TĂCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Công ty Srichiang Chemical & Pharmaceutical Ltd.

Cục Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhận được văn bản số 02-SC ngày 15/4/2004 của Văn phòng về việc xin đăng ký khảo nghiệm phân tích chất lượng hàng nhập khẩu là nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Sau khi xem xét văn bản, hồ sơ kỹ thuật, phân tích kiểm tra mẫu, Cục Nông nghiệp có ý kiến như sau:

1. Mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nêu dưới đây đủ tiêu chuẩn chất lượng nhập khẩu vào Việt Nam:

Tên nguyên liệu TĂCN

Số đăng ký nhập khẩu

Dạng và quy cách bao gói

Công dụng

Hãng, nước sản xuất

PRTIMAXÒ Specialized egg protein Animal feed supplement For swine

SC-1908-5/04- NN

- Bột màu vàng nhạt.

- Bao 1 kg, 10 kg, 20 kg và 40 kg

Bột trứng - chất bổ sung prrotein trong thức ăn chăn nuôi lợn

TROUW NUTRITION LLC., USA

2. Hàng nhập về phải đảm bảo đúng chất lượng như hồ sơ đã đăng ký.

3. Hàng bán ra thị trường phải có nhãn bằng tiếng Việt Nam đính kèm.

4. Văn phòng phải thực hiện đúng những quy định trong Nghị định 15/CP ngày 18/3/1996 của Chính phủ; Thông tư số 08 NN-KNKL ngày 17/9/1996 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Quản lý thức ăn chăn nuôi cũng như những quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

5. Chứng nhận này có giá trị kể từ ngày ký./.

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NÔNG NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Kim Giao