Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5376/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:  Cục Thuế TP. Hà Nội

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 387/CV-2007 ngày 03/10/2007 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Interfood) đề nghị không truy thuế GTGT đối với hàng xuất khuyến mại của Chi nhánh Interfood Hà Nội, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 5.4 Mục IV phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Đối với sản phẩm, hàng hoá xuất để tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, cơ sở sử dụng hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi rõ là hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh hay khuyến mại, quảng cáo không thu tiền”.

Điểm 5.5 Mục IV phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Hàng hoá, dịch vụ có giảm giá ghi trên hoá đơn thì trên hoá đơn phải ghi rõ: tỷ lệ % hoặc mức giảm giá, giá bán chưa có thuế GTGT (giá bán đã giảm giá), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán được tính Điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo. Trên hoá đơn phải ghi rõ số hoá đơn và số tiền được giảm giá”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Chi nhánh Interfood Hà Nội thực hiện khuyến mại cho khách hàng theo chương trình khuyến mại của Công ty phù hợp với nguyên tắc thực hiện khuyến mại quy định tại Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05/05/1999 và Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ về hoạt động xúc tiến thương mại thì thuế GTGT đối với các hoá đơn của Chi nhánh xuất hàng khuyến mại từ năm 2004 đến năm 2006 được xác định như sau:

- Các hoá đơn xuất hàng khuyến mại, trên hoá đơn chỉ ghi số lượng hàng xuất ra, không tính tiền hàng và không tính thuế GTGT, nhưng trên hoá đơn không ghi rõ “hàng khuyến mại không thu tiền”, nếu các hoá đơn nêu trên phù hợp với chương trình khuyến mại của Công ty đã đăng ký với Sở Thương mại hoặc Bộ Thương mại theo quy định thì được coi là hoá đơn xuất hàng khuyến mại, không tính thuế GTGT.

- Các hoá đơn bán hàng có khuyến mại cho khách hàng bằng hình thức thưởng, trả thưởng, quà tết không phải là khuyến mại bằng hình thức giảm giá. Nếu trên hoá đơn không ghi số tiền giảm giá thì phải tính thuế GTGT trên toàn bộ giá bán chưa có thuế GTGT của hàng bán ghi trên hoá đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hà Nội biết và hướng dẫn Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Thực phẩm Quốc tế; 
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương