Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3229/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT đối với thẻ khuyến mại

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi:

Công ty CPDV phần mềm trò chơi Vi Na
(166 Cao Thắng, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 165/0707/EXEC-LTND-VNG ngày 20/07/2007 của Công ty cổ phần dịch vụ phần mềm trò chơi Vi Na về chính sách thuế GTGT đối với thẻ khuyến mại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 5.4b Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo, trả thưởng, trả thay tiền lương cho người lao động hoặc tiêu dùng nội bộ không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hoặc phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT (hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty CPDV phần mềm trò chơi Vi Na thực hiện chương trình khuyến mại cho các dịch vụ mà Công ty cung cấp dưới dạng phát hành thẻ có mệnh giá khác nhau tặng cho người sử dụng dịch vụ thì phải tính thuế GTGT đầu ra đối với thẻ khuyến mại đó.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP HCM;
- Vụ PC;- Ban HT, PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương