Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5369/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế TP Đà Nẵng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 67/CVTL ngày 18/10/2007 và công văn số 76/CVTL ngày 11/12/2007 của Công ty cổ phần tơ lụa và dịch vụ nông nghiệp Đà Nẵng về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi mất tờ khai hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1d, mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn một trong những điều kiện, thủ tục cần thiết đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ/ hoàn thuế theo quy định phải có “Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần tơ lụa và dịch vụ nông nghiệp đã làm thủ tục hải quan để xuất khẩu hàng vào Khu chế xuât Linh Trung nhưng do sơ suất đã làm mất tờ khai số 37/XK/KD/SBDN chứng nhận thực xuất; Công ty đã được Chi cục Hải quan sân bay Đà Nẵng xác nhận đã làm thủ tục tại công văn số 143/HQĐNg-SB ngày 3/8/2007, đã được Hải quan Khu chế xuất Linh Trung xác nhận thực xuất tại công văn số 712/LT-GS ngày 18/7/2007. Để giải quyết hoàn trong trường hợp này thì cần xác minh các căn cứ sau:

1. Công ty chứng minh và cam kết việc mất tờ khai hải quan là có thật, có xác nhận việc mất giấy tờ của cơ quan công an sở tại tại thời điểm mất tờ khai. Đối với tờ khai hải quan bản gốc bị mất, đề nghị Công ty liên hệ cơ quan hải quan cấp bản sao và có xác nhận là sao y bản chính để làm thủ tục hoàn thuế. Công ty phải cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai của mình.

2. Công ty xuất trình đầy đủ hoá đơn, chứng từ chứng minh lô hàng đã thực xuất khẩu vào Khu chế xuất Linh Trung.

3. Cục thuế TP Đà Nẵng kiểm tra, xác minh nếu đủ chứng từ chứng minh số lượng mặt hàng đã thực xuất khẩu; số lượng và giá trị lô hàng xuất khẩu phù hợp với hợp đồng, hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán thì thực hiện khấu trừ/ hoàn thuế GTGT cho Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế; CST; TCHQ;
- Công ty cổ phần tơ lụa và dịch vụ nông nghiệp Đà Nẵng (132/11 Huỳnh Ngọc Huệ, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng)
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương