Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1123/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Đại sứ quán Ai- len tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công hàm của Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam về việc hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với những hoá đơn GTGT không có mã số thuế.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3.b Mục II Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/1/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đối với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam hướng dẫn: Hoá đơn GTGT (trong bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của cơ quan đại diện) được coi là hợp lệ là các hoá đơn GTGT do Bộ Tài chính phát hành hoặc các hoá đơn tự in của các doanh nghiệp thuộc những ngành đặc thù (điện, nước, bưu điện, hàng không, xăng, dầu...) và những doanh nghiệp khác đã được Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) chấp thuận.Trên hoá đơn phải được phản ánh đầy đủ, đúng các nội dung, chỉ tiêu quy định.

Tại điểm 1.7, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn hướng dẫn: ''Hóa đơn được dùng để khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT, tính chi phí hợp lý, thanh toán tiền phải là:

a - Hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ.

- Hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng).

- Hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn.

- Số liệu chữ viết, đánh máy hoặc in trên hóa đơn phải rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo đúng quy định, không bị tẩy xóa, sửa chữa”.

Tại điểm 3, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 nêu trên hướng dẫn: “Nội dung hoá đơn phải có các chỉ tiêu sau đây thì mới có giá trị pháp lý: Họ, tên; địa chỉ, Mã số thuế (nếu có) của người mua và người bán; tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng -GTGT (nếu có); tổng số tiền thanh toán; chữ ký người bán, người mua hàng. Trường hợp người mua hàng không ký khi lập hoá đơn được quy định tại khoản 1.11 mục VI Phần B Thông tư này”.

Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam được thành lập vào ngày 03/10/2005. Tuy nhiên,   đến ngày 5/12/2006 Đại sứ quán mới làm thủ tục đăng ký cấp mã số thuế. Theo báo cáo          của Cục thuế thành phố Hà Nội thì trong quá trình kiểm tra hồ sơ, hoá đơn GTGT trong hồ sơ hoàn thuế GTGT của Đại sứ quán có 92 hoá đơn GTGT không ghi hoặc gạch bỏ tiêu thức mã số thuế của đơn vị mua hàng (Đại sứ quán) trong đó có 84 hoá đơn phát sinh trước và 8 hoá đơn phát sinh sau khi Đại sứ quán được cấp mã số thuế. Vì vậy, Cục thuế thành phố Hà Nội đã loại trừ số thuế GTGT của những hoá đơn này. Việc Cục thuế thành phố Hà Nội không xét hoàn thuế GTGT đối với những hoá đơn này là đúng quy định.

Xem xét trong trường hợp này thì Đại sứ quán Ai- len tại Việt Nam thuộc diện được hoàn thuế GTGT và không phải là cơ sở kinh doanh, do đó nếu hàng hoá, dịch vụ mua vào theo các hoá đơn nêu trên để phục vụ hoạt động của Đại sứ quán- là đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao thì được giải quyết cụ thể như sau:

- Đối với những hoá đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ ghi thiếu mã số thuế, nhưng đầy đủ các chỉ tiêu khác theo quy định, phát sinh trước thời điểm Đại sứ quán Ai- len được cấp mã số thuế thì được xem xét để hoàn thuế GTGT;

- Đối với những hoá đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ phát sinh sau thời điểm Đại sứ quán Ai -len tại Việt Nam đã được cấp mã số thuế nhưng ghi thiếu chỉ tiêu mã số thuế theo quy định, Đại sứ quán đề nghị các nhà cung cấp ghi bổ sung các chỉ tiêu còn thiếu trên hoá đơn GTGT (có xác nhận của nhà cung cấp) để được chấp nhận đủ điều kiện hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Đại sứ quán Ai – len tại Việt Nam được biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC, CST, TCĐN;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương