Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 534/CV-NN-T¡CN
V/v thay đổi quy cách bao gói nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Thiện Nguyễn

Cục Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhận được văn bản số 140404/CV-TN  ngày 19/4/2004 của Công ty về việc xin bổ sung quy cách bao gói nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. Cục Nông nghiệp có ý kiến như sau:

1. Bổ sung quy cách bao gói cho 01 mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu nêu tại công văn số 628 CV-KNKL ngày 12/9/2000 và số 303 CV-KNKL ngày 13/3/2002 của Cục Khuyến Nông và Khuyến lâm (nay là Cục Nông nghiệp) cụ thể như sau:

Tên nguyên liệu TĂCN

Số đăng ký nhập khẩu

Dạng và quy cách bao gói

Hãng, nước sản xuất

Đã đăng ký

Nay bổ sung

MycostatinÒ.20

NO-278-9/00-KNKL

Gói: 100g, 1 kg, 50 kg

Thùng 25 kg

Novarits Co. Ltd., Đài Loan

2. Công ty phải thực hiện đúng những quy định trong Nghị định 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ; Thông tư số 08 NN-KNKL ngày 17/9/1996 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Quản lý thức ăn chăn nuôi cũng như những quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NÔNG NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Kim Giao