Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5334/TCT-CS
V/v In, phát hành biên lai thu phí xác minh giấy tờ; tài liệu về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Trả lời công văn số 4486/LĐTBXH-KHTC ngày 28/11/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc in và phát hành biên lai thu phí xác minh giấy tờ theo quy định tại Thông tư số 37/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về mẫu Biên lai thu phí xác minh giấy tờ đã đề xuất:

Tên Biên lai: Biên lai thu phí xác minh giấy tờ

Kích thước: 19 x 11 cm

Số Liên: 3 Liên

+ Liên 1: Báo soát

+ Liên 2: Giao cho người nộp tiền;

+ Liên 3: Lưu tại cuống Biên lai.

Số Biên lai/quyển: 50 số

Biên lai tại mỗi nước được dịch ra tiếng nước sở tại và đóng dấu quốc huy của cơ quan đại diện của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại nước sở tại lên các liên biên lai theo quy định.

2. Trong quá trình thực hiện, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có thể ủy quyền cho Cục Quản lý lao động nước ngoài đăng ký sử dụng Biên lai thu phí tự in và Cục quản lý lao động nước ngoài chịu trách nhiệm kiểm tra việc in, phát hành, quản lý sử dụng Biên lai thu phí với các Ban quản lý lao động nước ngoài.

3. Trường hợp thay mẫu biên lai hoặc không sử dụng tiếp mẫu biên lai cũ đã in thì Cục Quản lý lao động nước ngoài thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phải liên hệ với Tổng cục Thuế để thống nhất in, phát hành và sử dụng mẫu mới, đồng thời Cục Quản lý lao động nước ngoài thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thủ tục thanh hủy theo quy định tại Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý ấn chỉ thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TVQT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương