Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 53/BXD-KTQH
V/v Quy định về quản lý QHCT xây dựng KCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:  Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 95/CV-KCN ngày 09/10/2007 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương về nội dung Quy định về quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các khu công nghiệp tập trung trước đây được thực hiện theo Nghị định 36/CP ngày 24/04/1997 và Thông tư hướng dẫn số 04/BXD/KTQH ngày 30/7/1997 của Bộ Xây dựng. Hiện nay Luật Đầu tư số 59/2005/QH ngày 29/11/2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của luật Đầu tư đã có hiệu lực thi hành, bãi bỏ Nghị định 36/CP.

Trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Ban Quản lý các khu CN của Tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư lập QHCT và Quy định về quản lý quy hoạch chi tiết đối với các khu CN tập trung theo nội dung quy định của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ. Việc thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp tập trung thực hiện theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương biết, triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Sở XD Hải Dương
- Lưu Vụ KTQH

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTQH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vương Anh Dũng