Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 52TCT/PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 5544/CT-TTHT ngày 24/11/2004 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về việc vướng mắc chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 5, Mục II, Danh Mục A Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Phát triển vận tải công cộng, đầu tư phương tiện vận tải đường sắt, vận tải đường biển, vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô từ 17 chỗ ngồi trở lên, vận tải hành khách đường thủy bằng phương tiện cơ giới” thuộc ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư và tại Điểm 10, Mục II, Danh Mục A Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Dịch vụ hàng hải, hàng không, đường sắt, đường bộ và đường thủy nội địa” thuộc ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư.

Căn cứ vào quy định nêu trên, hoạt động kinh doanh vận tải biển thuộc ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Danh mục A (nêu trên).

2. Tại Điểm 1, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế thực hiện đồng thời nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn, giảm thuế”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp vừa có hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp vừa có hoạt động kinh doanh không thuộc đối tượng miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì phải hạch toán riêng để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp cho từng hoạt động, không được bù trừ lãi, lỗ giữa các hoạt động.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Đà Nẵng được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 52TCT/PCCS về việc vướng mắc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 52TCT/PCCS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 06/01/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/01/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản