Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 512/CV-NN-ĐPB
V/v đề nghị cung cấp số liệu nhập khẩu phân bón vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính.

Thực hiện Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón; Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Quyết định số 100/2003/QĐ-BNN ngày 08 tháng 9 năm 2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Nông nghiệp - được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao trách nhiệm quản lý Nhà nước về phân bón có trách nhiệm xây dựng kế hoạch nhu cầu sử dụng phân bón ở Việt Nam cho từng năm và từng thời kỳ.

Để việc xây dựng kế hoạch sử dụng và nhu cầu phân bón được chính xác và kịp thời cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kịp thời trình Chính phủ, đặc biệt là những lúc khó khăn về việc nhập khẩu phân bón do có sự biến động về thị trường phân bón thế giới, Cục Nông nghiệp kính đề nghị Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính tạo điều kiện cung cấp cho Cục những số liệu về việc nhập khẩu phân bón các loại theo từng tháng.

Rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của Quý Tổng cục./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NÔNG NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Huy Thông