Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 496/CV-NN-T¡CN
V/v nhập khẩu mẫu nguyên liệu TĂCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Công ty Eli Lilly Asia Inc. Việt Nam

Cục Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhận được văn bản ngày 23/4/2004 của Văn phòng về việc xin nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi để làm thử nghiệm. Cục Nông nghiệp có ý kiến như sau:

1. Cho phép Văn phòng đại diện Công ty Eli Lilly Asia Inc. Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi sau đây:

Tên nguyên liệu TĂCN

Công dụng

Quy cách bao gói

Khối lượng mẫu

Hãng, nước sản xuất

Nhập khẩu từ nước

PAYLEANÒ 20

Bổ sung trong thức ăn chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất vật nuôi

Bao 10 kg

30 kg (3 bao)

Eli Lilly and Company Ltd., Anh Quốc

Thái Lan

2. Hàng nhập khẩu về phải đảm bảo đúng chất lượng và chỉ dùng để nuôi thử nghiệm trên lợn thịt do Viện Chăn Nuôi và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam thực hiện, không bán ra thị trường hoặc sử dụng vào các Mục đích khác.

3. Văn phòng phải thực hiện đúng những quy định trong Nghị định 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ; Thông tư số 08 NN-KNKL ngày 17/9/1996 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Quản lý thức ăn chăn nuôi cũng như những quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NÔNG NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Kim Giao