Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 4949/TCHQ-KTTT
V/v: Điều kiện được hưởng ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 1054/HQLS-NV ngày 06/8/2007 của đơn vị vướng mắc về Điều kiện được hưởng ân hạn thuế đối với đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật quản lý thuế số: 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 thì Điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế được quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 42.

Căn cứ Mục VII, Phần A và Điểm 2.2, Mục III. Phần C – Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thì người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế được áp dụng thời hạn nộp thuế khác với người nộp thuế chưa chấp hành tốt pháp luật. Quy định về người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật là chủ hàng chấp hành tốt pháp luật hải quan và không còn nợ tiền thuế quá hạn, không còn nợ tiền phạt chậm nộp thuế tại thời Điểm đăng ký tờ khai hải quan. Quy định về chủ hàng chấp hành tốt pháp luật hải quan được thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan (hiện nay đang thực hiện là thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính).

Vì vậy, trong thời gian Bộ Tài chính chưa ban hành thông tư hướng dẫn mới (thay thế Thông tư 112/2005/TT-BTC nêu trên), để đánh giá chủ hàng chấp hành tốt pháp luật hải quan đề nghị đơn vị thực hiện theo các tiêu chí quy định tại Điểm 2.1, Phần A – Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An