Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4945/UBND-TM
Về triển khai xây dựng dự toán ngân sách năm 2007 và giai đoạn 2007 - 2010

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2006

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Tài chính,
- Cục trưởng Cục Thuế thành phố,
- Cục trưởng Cục Hải quan thành phố,
- Thủ trưởng các Sở - Ngành thành phố,
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện.

 

Căn cứ Khoản 3 Điều 38 Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007, Thông tư số 56/2006/TT-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 và Thông báo số 244/TB-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc số dự kiến giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007; Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Cục trưởng Cục Hải quan thành phố:

- Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2006;

- Căn cứ số dự kiến thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2007 theo Thông báo của Bộ Tài chính, trên cơ sở phân tích, dự báo các yếu tố về tăng trưởng kinh tế, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế về thuế, chính sách huy động nguồn thu, nguồn và khả năng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2007 và dự kiến giai đoạn 2007-2010 để lập dự toán thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, các khoản thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý; gửi Tổng Cục Hải quan, Uỷ ban nhân dân thành phố đồng gởi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, để trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét trước ngày 20 tháng 7 năm 2006 theo quy định.

2. Giao Cục trưởng Cục Thuế thành phố:

- Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thu nội địa năm 2006;

- Căn cứ số dự kiến giao thu năm 2007 theo Thông báo của Bộ Tài chính, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 đã được Đại hội Đảng bộ thành phố thông qua, khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2006, dự kiến tăng trưởng kinh tế và nguồn thu năm 2006 đối với từng ngành, từng lĩnh vực, các cơ sở kinh tế hoạt động trên địa bàn và những nguồn thu mới phát sinh, có các giải pháp hiệu quả, hợp lý trong việc tăng cường quản lý thu, chống thất thu, trốn lậu thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại, hạn chế nợ đọng thuế để triển khai việc hướng dẫn lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý năm 2007 và dự kiến giai đoạn 2007 - 2010 theo mục tiêu, yêu cầu đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Bộ Tài chính hướng dẫn, khả năng huy động nguồn thu trên cơ sở đã tính đúng, tính đủ nguồn thu đối với từng lĩnh vực, từng khoản thu theo chế độ, thông báo chỉ tiêu dự kiến giao thu cho các đơn vị trực thuộc liên quan và Uỷ ban nhân dân các quận - huyện; đồng thời tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý gửi Tổng cục Thuế, Uỷ ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét trước ngày 20 tháng 07 năm 2006 theo quy định.

3. Giao Giám đốc Sở Tài chính:

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách năm 2006;

- Căn cứ số dự kiến giao chi ngân sách năm 2007 theo Thông báo của Bộ Tài chính, căn cứ dự toán do Cục Thuế thành phố dự kiến thu năm 2007 và dự kiến giai đoạn 2007 - 2010 theo khả năng, xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2007, dự kiến chi giai đoạn 2007 - 2010 để cân đối nguồn thu - chi ngân sách năm 2007 và dự kiến giai đoạn 2007-2010; căn cứ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nguyên tắc xây dựng dự toán chi ngân sách được hướng dẫn, phân bổ để tiến hành thông báo chỉ tiêu kiểm tra về chi ngân sách năm 2007 cho các Sở - Ngành, Uỷ ban nhân dân các quận - huyện; triển khai hướng dẫn xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2007.

4. Giao Sở Tài chính tổng hợp dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn do Cục Hải quan và Cục Thuế thành phố xây dựng, tổng hợp dự toán thu chi ngân sách địa phương báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố để trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét trước ngày 20 tháng 07 năm 2006 và gởi báo cáo dự toán ngân sách địa phương đến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 tháng 07 năm 2006 theo quy định.

5. Do năm 2007 là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; Uỷ ban nhân dân thành phố giao:

- Sở Tài chính, Cục Thuế và Cục Hải quan thành phố phối hợp, xem xét mức độ, quy mô chỉ tiêu kiểm tra về thu ngân sách đã được Bộ Tài chính thông báo so khả năng thu của thành phố, giao Sở Tài chính xem xét khả năng cân đối chi ngân sách theo khả năng thu so nhu cầu chi phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố đề xuất Bộ Tài chính tỉ lệ phần trăm (%) phân chia đối với những nguồn thu phân chia cho ngân sách thành phố trong thời kỳ ổn định mới, đề xuất bổ sung theo mục tiêu để thực hiện một số công trình, chương trình mục tiêu phục vụ cho yêu cầu phát triển của thành phố, chuẩn bị thảo luận về dự toán ngân sách năm 2007, năm đầu của thời kỳ ổn định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Sở Tài chính căn cứ Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007, khả năng tài chính - ngân sách và đặc điểm tình hình của thành phố, đảm bảo đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành định mức phân bổ chi ngân sách địa phương trước ngày 15 tháng 8 năm 2006 để làm căn cứ xây dựng dự toán và phân bổ ngân sách ở địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm 2007, đồng thời gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính Phủ theo quy định.

Ngoài ra, giao Sở Tài chính rà soát tình hình thực hiện việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương đã được Hội đồng nhân dân thành phố Khoá VI quyết nghị thực hiện ổn định trong giai đoạn 2004 - 2006 để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung (nếu có) cho phù hợp đồng thời vẫn đảm bảo chấp hành quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để thực hiện trong thời kỳ ổn định ngân sách thứ hai, bắt đầu từ năm 2007.

6. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở - Ngành thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo việc thực hiện công tác lập dự toán ngân sách theo đúng yêu cầu và thời gian quy định để việc triển khai dự toán thu chi ngân sách năm 2007 được thuận lợi./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín