Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4812/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
-Công ty TNHH Mỹ Phẩm Trọng Tín

 

Trả lời công văn số 24-2003 ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Công ty TNHH Mỹ Phẩm Trọng Tín về việc áp giá tính thuế mặt hàng nước hoa do hãng Parfums Evaflor (Pháp) sản xuất nhập khẩu tại tờ khai số 7234/NKD.KV3 ngày 02 tháng 5 năm 2003. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ bảng giá ban hành kèm theo quyết định số 149/2002/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đó mặt hàng nước hoa không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế và thuộc thẩm quyền xây dựng giá của Cục Hải quan địa phương.

Trường hợp mức giá do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chưa phù hợp với giá CIF thực tế nhập khẩu thì Công ty có thể chứng minh tính trung thực khác quan của mức giá ghi trên hợp đồng bằng một trong các phương pháp đã hướng dẫn tại công văn số 2959/TCHQ-KTTT ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Tổng cục Hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3 Mục I phần D để kiểm tra, xem xét thông tin giá chào bán có xác nhận của phòng thương mại công nghiệp Pháp để chấp nhận hoặc từ chối hồ sơ chứng minh tính trung thực khách quan do doanh nghiệp xuất trình, giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh giải quyết cụ thể.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn