Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4763/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TNHH TMXD Thuỷ Lộc
(15 Tân Canh - Phường 1 - Quận Tân Bình - TP.HCM)

 

Trả lời công văn số 8/09/CV ngày 08 tháng 9 năm 2003 của Công ty TNHH TNHH TMXD Thuỷ Lộc về việc áp giá tính thuế mặt hàng mỹ phẩm hiệu L’occitane nhập khẩu tại tờ khai số 25809/NKD-KV1 ngày 10 tháng 7 năm 2003. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ bảng giá ban hành kèm theo quyết định số 164/2000/QĐ-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2000; quyết định số 164/2002/QĐ-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đó mặt hàng mỹ phẩm không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế.

Căn cứ quyết định số 149/2002/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đó đối với các mặt hàng chưa được quy định giá tối thiểu tại các bảng giá do Bộ Tài chính ban hành thuộc thẩm quyền xây dựng giá của Cục Hải quan địa phương.

Căn cứ công văn số 2959/TCHQ-KTTT ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Tổng cục Hải quan theo đó đối với các trường hợp mức giá xây dựng tại các bảng giá, các quyết định giá chưa phù hợp với thực tế thì doanh nghiệp có quyền chứng minh tính trung thực khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng. Cục Hải quan địa phương sẽ kiểm tra xem xét hồ sơ chứng minh tính trung thực khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng, nếu không đủ các điều kiện theo quy định thì doanh nghiệp phải nộp thuế theo mức giá đã xây dựng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn