Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4762/TCHQ-KTTT
V/v vướng mắc đồng tiền thanh toán đối với mặt hàng xăng dầu.

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2170/HQTP-NV ngày 30 tháng 07 năm 2007 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc đồng tiền thanh toán đối với mặt hàng xăng dầu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Xem xét nội dung công văn trên, Tổng cục Hải quan nhận thấy vướng mắc của Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục. Tổng cục Hải quan xin chuyển toàn bộ công văn nêu trên cho Vụ Chính sách thuế để trao đổi với Ngân hàng Nhà nước hoặc giải quyết theo đúng thẩm quyền.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Tp. HCM (biết và phối hợp);
- Lưu VT, KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An