Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4710 TCHQ/ KTTT
V/v xử lý nợ phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Nghệ An
- Công ty Thương mại Nghệ An
(Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

 

Trả lời công văn số: 0019/HQNA ngày 21/8/2003 của Cục Hải quan Nghệ An về việc xem xét miễn phạt chậm nộp thuế của Công ty thương mại Nghệ An. Sau khi xem xét hồ sơ của Công ty, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty thương mại Nghệ An hiện còn nợ phạt chậm nộp thuế: 129.960.000 đồng tại Cục Hải quan Nghệ An. Theo xác nhận của Cục Hải quan Nghệ An tại công văn số: 0019/HQNA ngày 21/8/2003 và Công ty thương mại Nghệ An tại Công văn số: 616 CV/CTTM ngày 21/8/2003: đây là số nợ phạt chậm nộp thuế của lô hàng xe hai bánh gắn máy nhập khẩu tháng 12/2002. Theo trình bày của Công ty đã nộp trước thời gian ân hạn thuế với số tiền thuế khá lớn, số còn lại đến ngày 18/2/2003 Công ty đã nộp hết và phát sinh nợ phạt chậm nộp thuế.

Tuy nhiên, theo bảng kê chi tiết nộp thuế của Công ty và báo cáo của Hải quan Nghệ An: Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì Công ty đã nộp thuế trong thời gian ân hạn thuế (trong vòng 30 ngày Công ty có quyền nộp thuế). Do vậy, không thể nói Công ty đã nộp trước thời hạn nộp thuế, nên không thể tính lãi suất ngân hàng để so sánh với số tiền phạt chậm nộp Công ty được thông báo.

Căn cứ Công văn số 8131 TC/TCT ngày 27/8/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý phạt chậm nộp.

Căn cứ điểm 3.1 phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách thì Công ty không thuộc diện được xem xét miễn hoặc xoá nợ phạt chậm nộp thuế. Vì vậy, trường hợp nợ phạt chậm nộp thuế của Công ty thương mại Nghệ An là không đủ cơ sơ để xem xét xoá hoặc miễn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết và khẩn trương nộp hết số nợ phạt chậm nộp vào Ngân sách nhà nước./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn