Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4675/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hải sản ướp đá xuất khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

Trả lời Fax công văn số 624/HQKG ngày 19/09/2003 của Cục Hải quan Kiên Giang về việc nêu tại trích yếu, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Do đặc điểm của mặt hàng hải sản tại địa bàn Kiên Giang, chủ tàu phải thu gom làm nhiều đợt mới đủ hàng xuất khẩu, Tổng cục đồng ý với ý kiến của Hải quan Kiên Giang để chủ hàng thu gom hàng đến đâu đem xuống tàu đến đó theo từng đợt bằng cách đóng, mở niêm phong hải quan hầm hàng tàu cho đến khi đủ hàng xuất khẩu mới mở Tờ khai hải quan.

2. Về thủ tục hải quan:

- Hàng hoá đưa xuống tàu, tổng cộng các đợt không được kéo dài quá 07 ngày (kể từ ngày đợt hàng đầu tiên đưa xuống tầu). Tối đa đến ngày thứ 07 phải đăng ký tờ khai (nếu hàng chưa đủ cũng không chờ đợt hàng tiếp theo).

- Hải quan phải lập Sổ theo dõi từng đợt hàng đưa xuống tầu, Sổ cần có các cột, mục như sau: Tên, địa chỉ chủ hàng; Tên và số đăng ký phương tiện vận tải; Cửa khẩu xuất; Người nhập, địa chỉ; Ngày, tháng, năm từng đợt hàng đưa xuống tàu; Tên hàng; Trọng lượng hàng; Cán bộ Kiểm hoá xác nhận; Số niêm phong kẹp chì hải quan; Họ tên cán bộ giám sát; Chủ hàng xác nhận vào Sổ theo dõi sau khi đã niêm phong hầm hàng. Sổ phải đóng dấu giáp lai của Cục Hải quan tỉnh, mỗi trang Sổ dùng cho 01 tờ khai hàng.

- Khi kết thúc thời gian thu gom hàng, chủ hàng cùng Hải quan tổng cộng sổ theo dõi và tiến hành khai hàng theo Tờ khai của Tổng Cục Hải quan.

- Sau khi tiếp nhận Tờ khai, cán bộ kiểm hoá ghi xác nhận kết quả hàng thực xuất trên Tờ khai theo quy định, sau đó thanh khoản vào Sổ theo dõi tổng cộng số hàng của các đợt khai trên Tờ khai. Cán bộ giám sát xác nhận hàng thực xuất vào cuối trang Sổ và ghi rõ hàng đã xuất theo Tờ khai số, ngày, tháng, năm.

- Các bước thủ tục về kiểm tra thực tế hàng hoá, kiểm tra tính thuế thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16/03/2003 của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quy định về hồ sơ hải quan, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán.

3. Giao đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan Kiên Giang chịu trách nhiệm trong việc tổ chức, chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện đúng nội quy công văn này.

Tổng Cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Kiên Giang biết, thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hùng