Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4659/VPCP-KG
V/v ban hành tiêu chuẩn lắp ráp ô tô dạng CKD và IKD theo Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 16 tháng 6 năm 2003

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Xét kiến nghị của Bộ Tài chính (công văn số 8816 TC/CST ngày 22 tháng 8 năm 2003) và ý kiến của các bộ có liên quan về quyết định số 20/2003/QĐ-BKHCN “Quy định phân loại sản xuất, lắp ráp ô tô” ban hành ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan bổ sung chỉnh lý lại quyết định số 20/2003/QĐ-BKHCN theo hướng ban hành tiêu chuẩn lắp ráp ô tô dạng CKD, IKD trong đó xác định rõ tỷ lệ nội địa hoá mà loại hình IKD cần đạt được qua từng giai đoạn, phương pháp tính cục thể để xác định và quản lý tỷ lệ nội địa hoá (như đã nêu trong Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thuế đối với ô tô, linh kiện phụ tùng ô tô số 82/TB-VPCP ngày 16 tháng 6 năm 2003).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Quý cơ quan biết và thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự