Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4652/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thiên Hà
(25B Thái Phiên – Hà Nội)

Trả lời công văn số 8807/TH-TCHQ ngày 08/8/2007 của Công ty TNHH Thiên Hà về việc áp dụng thuế ASEAN-Hàn Quốc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Quyết định số 41/2007/QĐ-BTC ngày 31/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Hàn Quốc, đã được đăng Công báo ngày 14/6/2007, do vậy có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/6/2007. Theo đó, các lô hàng nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 29/6/2007 nếu đáp ứng được điều kiện theo quy định sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Quyết định này.

Về điều kiện, hồ sơ thủ tục để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt ASEAN-Hàn Quốc, đề nghị quý Công ty tìm đọc trên trang web của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn), Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn) các văn bản sau:

- Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt;

- Quyết định số 41/2007/QĐ-BTC ngày 31/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Hàn Quốc. (Theo Quyết định này thì mặt hàng khung gầm đã lắp động cơ dùng cho xe có động cơ thuộc nhóm 8701 nếu thuộc mã số 8706.00.19.00 thì có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 10%).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Thiên Hà được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An