Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4643 TM/XNK
V/v Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi hoa hồng xuất khẩu gạo

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Văn Phòng Chính Phủ

 

Phúc công văn số 4295/VPCP-KTTH ngày 18/8/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia ý kiến về đề nghị được tiếp tục thực hiện Quyết định 397/QĐ-TTg ngày 10/4/2001 của Thủ tướng chính phủ của Tổng Công ty Lương thực miền Nam;

Về việc này, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đầu năm 2001, do tình hình tiêu thụ lúa hàng hoá gặp nhiều khó khăn, sau khi họp bàn với Uỷ ban nhân dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các Bộ, Ngành liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 10/4/2001 về các biện pháp tiêu thụ lúa hàng hoá ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và đẩy mạnh việc xuất khẩu gạo năm 2001. Trong số các biện pháp đó có việc “thực hiện miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi hoa hồng mà doanh nghiệp Việt Nam trả cho doanh nghiệp nước ngoài”.

Hiện nay, thị trường gạo thế giới đang có lợi cho người bán. Trong trường hợp phải chi hoa hồng, doanh nghiệp Việt Nam cũng cần yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài khấu trừ lại phần thuế mà doanh nghiệp Việt Nam phải nộp cho Nhà nước để thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước về nghĩa vụ nộp thuế.

Bộ Thương mại xin gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG




Mai Văn Dâu