Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4638/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe ô tô du lịch đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 488/2006/CV-CLTH ngày 17/9/2006 của Công ty TNHH Chu Lai - Trường Hải khiếu nại việc áp giá tính thuế mặt hàng ô tô tải thùng hiệu KIA, nhập khẩu theo tờ khai 1262/HY ngày 10/8/2006 qua Cục Hải quan Hải Phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ thẩm quyền giải quyết khiếu nại quy định tại Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc, trình tự và các phương pháp xác định giá tính thuế.

Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng căn cứ thẩm quyền, các quy định về xác định trị giá tính thuế và công văn số 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/7/2006 của Tổng cục Hải quan về hướng dẫn tham vấn và xác định giá mặt hàng ô tô để xem xét khiếu nại của Công ty, báo cáo Tổng cục Hải quan theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An