Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4637/TCHQ-KTTT
V/v: Trả lời khiếu nại giá tính thuế 

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi:

 

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Lắp Ráp Ô Tô Chu Lai – Trường Hải
(Khu Công nghiệp Tam Hiệp - Huyện Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam)

Trả lời công văn số 488/2006/CV-CLTH ngày 17/9/2006 của Công ty TNHH Sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải khiếu nại về giá tính thuế mặt hàng xe ô tô tải thùng hiệu KIA, nhập khẩu theo tờ khai số 1262/HY ngày 10/8/2006 qua Cục Hải quan Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính quy định trình tự giải quyết khiếu nại về thuế của doanh nghiệp; Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan nơi xác định giá tính thuế để được giải quyết lần đầu theo quy định. Trường hợp không đồng ý với nội dung giải quyết của cơ quan Hải quan cấp đó thì mới khiếu nại lên cấp tiếp theo. Tổng cục Hải quan chỉ xem xét, giải quyết khiếu nại của người khai Hải quan khi đã có văn bản trả lời của Cục Hải quan tỉnh, thành phố gửi kèm trong hồ sơ khiếu nại đến Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An