Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4635/TCHQ-KTTT
V/v: giải tỏa cưỡng chế và ân hạn thuế
 

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi:

Cục Hải Quan Thành Phố Hà Nội
Cục Hải Quan Thành Phố Đà Nẵng
Công Ty Cổ Phần Xnk Kỹ Thuật – Technimex
(70 Trần Hưng Đạo, TP. Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 721/TECHNIMEX ngày 19/9/2006 của Công ty Cổ phần XNK kỹ thuật – TECHNIMEX về đề nghị xét ân hạn thuế và giải tỏa cưỡng chế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở tra cứu mạng quản lý rủi ro tại Tổng cục Hải quan ngày 22/09/2006 thì Công ty Cổ phần XNK Kỹ thuật – TECHNIMEX không được ân hạn thuế do có 04 tờ khai đã từng nợ thuế quá 90 ngày làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội (tờ khai số: 463/NKD ngày 02/11/2005, 131/NKD ngày 27/04/2005, 40/NKD ngày 23/02/2005, 99/NKD ngày 18/01/2005) và có 02 tờ khai đang còn nợ thuế quá hạn (tờ khai 179/NKD ngày 08/05/2006 làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội và tờ khai 461/NKD ngày 28/07/2001 làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng KVII).

Qua xem xét hồ sơ do doanh nghiệp xuất trình thì:

- Đối với 04 tờ khai đã từng nợ thuế quá 90 ngày và tờ khai số 179/NKD ngày 08/5/2006 đang còn nợ thuế quá hạn nêu trên, trên thực tế công ty đã nộp đủ thuế đúng thời hạn. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ công văn hướng dẫn số 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/06/2006 của Tổng cục Hải quan kiểm tra và xác nhận chính xác số thuế mà doanh nghiệp không nợ quá hạn 90 ngày gửi về Tổng cục Hải quan để xóa khỏi danh sách tờ khai đã từng nợ thuế quá 90 ngày cho doanh nghiệp.

- Riêng đối với tờ khai số 461/NKD ngày 28/07/2001 nhập khẩu mặt hàng cọc cừ nhựa đang có nợ thuế quá hạn tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng KVII đây là lô hàng thuộc diện được xem xét xóa nợ thuế truy thu do nguyên nhân khách quan (công văn số 6083 TC/TCT ngày 19/6/2002 của Bộ Tài chính) Tổng cục Hải quan đang hoàn tất hồ sơ để trình Bộ cho xóa nợ thuế truy thu theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC .

Trong thời gian chờ xem xét, giải quyết, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty Cổ phần XNK Kỹ thuật – TECHNIMEX được làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa đến 31/12/2006 và được hưởng ân hạn thuế theo quy định với Điều kiện ngoài 06 tờ khai đang có vướng mắc nêu trên, công ty không có nợ thuế, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác và đáp ứng được các Điều kiện quy định tại Điểm 2.1, Phần A – Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Đồng thời, công ty phải cam kết chấp hành quyết định xử lý cuối cùng về số nợ thuế truy thu mặt hàng cọc cừ nhựa của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần XNK Kỹ thuật – TECHNIMEX, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An