Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4629/TCT-CS
V/v: Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hoá đơn

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:  Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu.

Trả lời công văn số 2205/CT-TTr ngày 24/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định: “Phạt tiền 200.000 đồng đối với hành vi làm mất các liên khác và liên 2 của mỗi số hoá đơn đã sử dụng.”

Trường hợp cơ sở kinh doanh làm mất hoá đơn liên 2 đã sử dụng để lập cho hàng hoá bán lẻ trong ngày thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên. Để hạn chế tình trạng sử dụng các liên 2 hoá đơn đã mất vào việc kê khai, khấu trừ thuế ở những đơn vị khác, Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu phải thông báo rộng rãi những số hoá đơn bị mất không còn giá trị sử dụng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương