Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4626/TCHQ-KTTT
V/v: xác định giá tính thuế hàng NK

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2006 

 

 Kính gửi:

 

Công Ty Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Minh
(4/119 Trung Kinh, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 22/CVHM ngày 18/9/2006 của Công ty Thương mại và dịch vụ Hồng Minh về việc xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu đối với lô hàng ắc quy axít theo tờ khai số 4433/NKKD/KVIII ngày 3/5/2006 tại Chi cục Hải quan KV III – Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, quy định về việc giải quyết khiếu nại của Doanh nghiệp. Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan TP. Hải Phòng để được giải quyết theo quy định. Trường hợp không đồng ý với nội dung giải quyết của Cục Hải quan TP. Hải Phòng thì Công ty mới tiếp tục khiếu nại lên cấp tiếp theo. Tổng cục Hải quan chỉ xem xét giải quyết khiếu nại của Công ty khi đã có văn bản trả lời Cục Hải quan địa phương gửi kèm trong hồ sơ khiếu nại đến Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Thương mại và dịch vụ Hồng Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hải Phòng;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An