Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4608/TCHQ-KTTT

V/v xác định trị giá tính thuế ôtô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua xem xét dữ liệu trên hệ thống GTT22, Tổng cục Hải quan thấy tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố có một số lô hàng ôtô nhập khẩu có trị giá khai báo thấp không tổ chức tham vấn hoặc đã tổ chức tham vấn nhưng sau khi tham vấn xác định giá vẫn thấp so với giá ôtô giống hệt, tương tự có trên hệ thống GTT22 (có bảng dữ liệu kèm theo).

Để việc áp dụng giá tính thuế thống nhất, đúng các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Nghị định số: 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số: 113/2005TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và công văn 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/07/2006 và các văn bản hướng dẫn về giá tính thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Tổ chức tham vấn, bác bỏ và xác định lại giá tính thuế các lô hàng xe ôtô nêu trên nếu còn thời hạn tham vấn; trên cơ sở tham khảo các thông tin giá các xe ôtô giống hệt, tương tự đã được xác định giá tính thuế tại các địa phương khác.

- Xe ôtô Huyndai Starex GX, 9 chỗ, dung tích 2.5L, xuất xứ Korea khi xác định giá cần tham khảo giá các xe ôtô tương tự như Huyndai Santa Fe, Huyndai Terrancan đã được xác định giá tại các địa phương khác (có bảng dữ liệu kèm theo).

- Xe ôtô Chevrolet Captival, 7 chỗ, dung tích 2.4L, xuất xứ Korea cần xác định theo giá ôtô giống hệt đã xác định giá trước đó (có bảng dữ liệu kèm theo).

2. Đối với các lô hàng đã hết thời hạn tham vấn yêu cầu chuyển Kiểm tra sau thông quan để tiếp tục kiểm tra làm rõ kèm theo các cơ sở nghi ngờ mức giá khai báo.

3. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế) trước ngày 25/08/2007.

Tổng cục Hải quan  thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT(2), Vụ KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An