Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4592/TCHQ-KTTT
V/v: thanh toán tiền hàng XK bằng tiền VND với Lào    

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh thành phố
- Công ty cổ phần giấy Viễn Đông
(129 Đường Âu Cơ - p. 14 – Q. Tân Bình – TP.HCM)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 17/VĐ-CUĐV ngày 30/5/2007 của Công ty cổ phần giấy Viễn Đông; Công văn số 4291/BTM-KVI ngày 27/7/2007 của Bộ Thương mại về việc thanh toán tiền hàng bằng tiền VND với Lào; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ký ngày 9/3/1998; Hiệp định thanh toán giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ký ngày 21/12/1998 thì: “Mọi khoản thanh toán có liên quan đến việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ thương mại giữa các doanh nghiệp hai nước, được thực hiện qua Ngân hàng thương mại được ủy quyền của mỗi nước, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, hoặc bằng Đồng Việt Nam, hoặc bằng Kíp Lào do doanh nghiệp hai nước thỏa thuận, phù hợp với các điều kiện của Hiệp định thanh toán ký kết giữa Ngân hàng Nhà nước của hai bên”.

2. Việc Công ty Cổ phần giấy Viễn Đông, mở tờ khai theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng là hoàn toàn phù hợp với Hiệp định giữa Chính phủ hai nước, nếu thủ tục đầy đủ theo quy định thì được hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu, sau khi xuất khẩu sản phẩm. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế-BTC
- Trang website Hải quan;
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An