Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4576/VPCP-VX
V/v xuất khẩu bán đấu giá hiện vật khai quật được ở tàu cổ bị đám tại vùng biển tỉnh Bình Thuận.

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận,
- Các Bộ: Văn hoá - Thông tin, Tài chính

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình thuận (công văn số 2753/UBBT-VX ngày 19 tháng 8 năm 2003 và ý kiến của Bộ Văn hoá - Thông tin (công văn số 3838 VHTT/DSVH ngày 4 tháng 9 năm 2003) về việc xuất khẩu hiện vật khai quật được ở tàu cổ bị đắm tại vùng biển tỉnh Bình Thuận đem bán đấu giá ở nước ngoài, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc cho phép tỉnh Bình Thuận cùng Xí nghiệp Liên hiệp trục vớt cứu hộ (Visal) thuộc Bộ Giao thông Vận tải xuất khẩu đợt đầu 17.036 (mười bảy ngàn không trăm ba mươi sau) hiện vật (có danh mục hiện vật kèm theo) đem bán đấu giá ở nước ngoài.

Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Tài chính phối hợp, hướng dẫn tỉnh Bình Thuận và Xí nghiệp Visal thực hiện đem bán đấu giá số hiện vật nêu trên ở nước ngoài, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự