Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5532/VPCP-KGVX
V/v phương án khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất, Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 1546/BVHTTDL-DSVH ngày 13 tháng 4 năm 2018, ý kiến Bộ Tài chính (Công văn số 5436/BTC-HCSN ngày 10 tháng 5 năm 2018), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3157/BKHĐT-LĐVX ngày 15 tháng 5 năm 2018), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (Công văn số 2230/UBND-KGVX ngày 23 tháng 4 năm 2018), về Phương án khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Phương án khai quật), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Khẩn trương tiếp thu ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (bản chụp kèm theo) hoàn chỉnh nội dung và dự toán Phương án khai quật theo đúng các quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 và Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017, trong đó bao gồm cả nội dung chi cho công tác bảo vệ an ninh hiện trường và chi khen thưởng các tổ chức, cá nhân liên quan;

- Phê duyệt Phương án khai quật theo thẩm quyền;

- Thẩm định dự toán Phương án khai quật và đề xuất về phương án tài chính gửi Bộ Tài chính thẩm định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai quật theo Phương án được duyệt; bảo đảm khẩn trương, đúng tiến độ.

2. Giao Bộ Tài chính tổ chức thẩm định dự toán Phương án thăm dò, khai quật và tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, xử lý các kiến nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hào Hưng Quảng Ngãi theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTg (để b/c);
- Các Bộ: CA, KHĐT;
- Bộ tư lệnh BĐBP (Bộ QP);
- Cục DSVH, Bảo tàng LSQG (Bộ VHTTDL);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, CN, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX(03),đđt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng