Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4574/TCT-CS
V/v: miễn giảm thuế TNDN

 Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH Khải Vy Quy Nhơn

Trả lời công văn số 78 CV/2007 ngày 30/8/2007 của Công ty TNHH Khải Vy Quy Nhơn về miễn giảm thuế TNDN trong thời gian được hưởng ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 9 Mục IV Phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế hướng dẫn: ''Trường hợp đối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khai đang trong thời gian hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập bị phát hiện có những vi phạm như tăng chi phí để tăng số lỗ, tăng chi phí để giảm lãi, giảm chi phí để tăng lãi và xác định không đúng các Điều kiện để hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN thì:

+ Nếu vi phạm được kiểm tra phát hiện ngay trong những năm được ưu đãi miễn thuế TNDN thì không xử phạt trốn thuế mà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính khác liên quan

+ Nếu những vi phạm nêu trên chưa được kiểm tra phát hiện mà cá nhân, tổ chức không tự Điều chỉnh hậu quả làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tiếp sau khi hết thời hạn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì những vi phạm trên sẽ bị xử phạt trốn thuế''.

- Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, tại Điểm 1.1 công văn số 8585/BTC-TCT ngày 08/7/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn: ''Một số trường hợp sau đây nếu vi phạm lần đầu chưa xác định là hành vi trốn thuế: Hạch toán các Khoản chi phí có hoá đơn, chứng từ hợp lệ nhưng vượt mức khống chế theo quy định được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN; chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ vượt mức quy định; tiền ăn giữa ca, tiền ăn định lượng vượt mức quy định; chi bảo hộ lao động hoặc chi trang phục vượt mức quy định; phân bổ các Khoản chi phí vượt mức quy định; chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân... vượt mức khống chế''.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Khải Vy Quy Nhơn đang trong thời gian miễn thuế, giảm thuế mà cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế phát hiện có loại trừ một số Khoản chi phí vượt định mức dẫn tới thu nhập chịu thuế tăng lên thì:

- Thu nhập chịu thuế tăng lên trong thời gian miễn thuế vẫn được giải quyết miễn thuế và trường hợp đơn vị đang áp dụng mức thuế suất ưu đãi thì thu nhập chịu thuế tăng lên này áp dụng mức thuế suất ưu đãi.

- Thu nhập chịu thuế tăng lên trong thời gian giảm thuế thì không được xét giảm thuế và trường hợp đơn vị đang áp dụng mức thuế suất ưu đãi thì thu nhập chịu thuế tăng lên này áp dụng mức thuế suất ưu đãi.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty TNHH Khải Vy Quy Nhơn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Định;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương