Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4572/TCT-CS
V/v: Biên lai thu lệ phí trước bạ

 Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Trả lời công văn số 3443/CT-AC ngày 15/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc viết biên lai thu lệ phí trước bạ có sai sót, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 14 Chế độ quản lý sử dụng ấn chỉ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001, của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý ấn chỉ thuế quy định: ''Phải sử dụng đúng chức năng của từng loại chứng thu và phải ghi đầy đủ, rõ ràng các nội dung đã in sẵn, ghi rõ họ, tên, chữ ký người thu tiền, không được tẩy xoá, làm nhoè, nhàu nát, tờ biên lai bị hỏng phải gạch chéo không được xé rời mà phải lưu ở quyển để thanh toán với cơ quan thuế.”

Trường hợp như Cục Thuế báo cáo biên lai thu lệ phí trước bạ đã được giao cho người nộp tiền, sau một thời gian (vài tháng hoặc 1, 2 năm) nay đến yêu cầu cơ quan thuế viết lại biên lai thì không có căn cứ để giải quyết. Để tránh tình trạng lợi dụng chuyển nhượng tài sản không nộp lệ phí trước bạ cũng như vi phạm khác, đề nghị Cục Thuế cần kiểm tra xem xét cụ thể để giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương