Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4566/TCT-CS
V/v Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai

Trả lời công văn số 596/KCNĐN-ĐT ngày 21/6/2007 của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai về ưu đãi thuế TNDN áp dụng đối với Công ty TNHH Furniweb (Việt Nam), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Furniweb (Việt Nam) được Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai cấp Giấy phép đầu tư Điều chỉnh số 1811/GPĐC5-BKH-ĐN ngày 14/11/2002; trong GPĐT Công ty đăng ký xuất khẩu ít nhất 50% sản phẩm là dây đai và sợi thun. Theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 46; Khoản 3, Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ thì Công ty được hưởng thuế TNDN bằng 10% thu nhập chịu thuế, miễn thuế TNDN trong 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo do đạt đồng thời 2 tiêu chuẩn trong danh Mục dự án khuyến khích đầu tư là xuất khẩu trực tiếp 50% sản phẩm và sản phẩm của doanh nghiệp là sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm sợi các loại, vải đặc biệt dùng trong ngành công nghiệp.

Tại Khoản 2, Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN hướng dẫn: “Bãi bỏ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng Điều kiện về sử dụng nguyên liệu trong nước, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng Điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu của hoạt động dệt, may quy định tại các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tư trong nước, về thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản pháp luật về đầu tư kể từ năm tính thuế 2007”.

Theo xác nhận của Bộ Công Thương lại công văn số 0298/BCT-TDTP ngày 17/8/2007 thì sản phẩm dây đai chịu lực thuộc chương các loại vải dệt thoi đặc biệt.

Căn cứ hướng dẫn trên thì Công ty TNHH Furniweb (Việt Nam) không được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng Điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu của hoạt động dệt may, kể từ năm tính thuế 2007.

Tổng cục Thuế thông báo để Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương, Bộ KH&ĐT;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Công ty TNHH Furniweb;
- Vụ Pháp chế, Chính sách Thuế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương