Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:4541/TCT-TNCN
V/v: Hồ sơ thủ tục thoái trả thuế TNCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 2264/CT-THNVDT ngày 11/09/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về hồ sơ thủ tục thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Trường hợp hồ sơ thoái trả thuế được lập trước ngày 01/07/2007, căn cứ quy định tại Điểm 5.2 Mục 5 phần III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì hồ sơ thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao bao gồm:

+ Đơn đề nghị thoái trả theo mẫu số 15/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 81/2004/TT-BTC ;

+ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản photocopy)

+ Tờ khai quyết toán thuế

+ Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập, Biên lai thuế thu nhập (bản chính)

+ Chứng từ xác định tình trạng kết thúc thời gian làm việc như: Quyết định nghỉ hưu, Quyết định thôi việc, Biên bản thanh lý hợp đồng, Bảng kê xác định ngày cư trú (nếu có)

+ Giấy uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền thoái trả tiền thuế (nếu có).

- Theo nội dung hướng dẫn tờ khai quyết toán năm mẫu 08/TNTX (phần chi tiết thu nhập đính kèm Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 04/02/2005 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số Điểm của Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004 của Bộ Tài chính nêu trên, tháng không có thu nhập chịu thuế thì ghi: “Tôi cam đoan tháng này không có thu nhập chịu thuế”.

- Tại Điểm 1, Mục II phần B quy trình quyết toán thuế thoái trả thuế Thu nhập đối với người có thu nhập cao ban hành kèm theo Quyết định số 1640/QĐ-TCT ngày 27/12/2005 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế quy định trong bộ hồ sơ đề nghị thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao trong trường hợp trong năm có thời gian không có thu nhập phải có bản cam kết về thời gian có thu nhập không có thu nhập trong năm.

Như vậy, cá nhân khi kê khai quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao phải cam đoan về những tháng không có thu nhập và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai của mình; đồng thời phải có bản cam kết về thời gian không có thu nhập trong năm. Do đó không yêu cầu người nộp thuế lấy xác nhận của địa phương về thời gian nghỉ việc không có thu nhập.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế
- Ban PC, TTTĐ, HT;
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải