Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4540/TCHQ-KTTT

V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Công ty Điện máy và Kỹ thuật công nghệ;

(124 Nguyễn Chí Thanh – Đà Nẵng)

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Trả lời công văn số 143/ĐMKTCN ngày 28/7/2007 của Công ty Điện máy và Kỹ thuật công nghệ về việc xin giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty Điện máy và Kỹ thuật công nghệ hiện có nợ thuế quá 90 ngày tờ khai số 8/NKD ngày 26/01/1994 số tiền 501.963.000 đồng tại Cục Hải quan Quảng Trị. Đây là số nợ thuế truy thu của 04 chiếc xe ôtô 4 chỗ hiệu Honda Accord 2.0 đã qua sử dụng. Công ty có công văn xin xóa nợ thuế theo Thông tư 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài Chính. Hiện Tổng cục Hải quan đang lấy kiến các đơn vị liên quan để xem xét việc xóa nợ.

Trong thời gian chờ xem xét. Đề nghị các Cục Hải quan địa phương chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế đối với Công ty Điện máy và Kỹ thuật công nghệ đến 30/10/2007; với điều kiện:

- Ngoài số nợ nêu trên, Công ty không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác;

- Công ty có văn bản cam kết thực hiện quyết định cuối cùng của Bộ Tài chính về số nợ nêu trên;

- Các lô hàng mới phát sinh phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Điện máy và Kỹ thuật công nghệ biết và liên hệ với hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An