Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4539/TCHQ-KTTT

V/v: Xử lý nợ phạt chậm nộp và ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần Everpia Việt Nam

(Dương Xá – Gia Lâm – Hà Nội)

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2007-1207/EPVN ngày 12/7/2007 của Công ty cổ phần Everpia Việt Nam về việc xin được hưởng ân hạn thuế cho vật liệu nhập sản xuất và xin miễn tiền phạt chậm nộp thuế. Về trường hợp này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, nợ đọng thuế, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông tư 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002; Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005; Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007) thì trường hợp nợ phạt chậm nộp thuế của Công ty cổ phần Everpia Việt Nam tại công văn nêu trên không thuộc đối tượng được xem xét miễn phạt chậm nộp thuế. Vì vậy, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2) Việc xem xét cho doanh nghiệp được hưởng ân hạn nộp thuế đề nghị Cục Hải quan Hà Nội xem xét trên cơ sở doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại điểm a khoản 4, Điều 42 – Luật quản lý thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Everpia Việt Nam, Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4539/TCHQ-KTTT về Xử lý nợ phạt chậm nộp và ân hạn thuế do Tổng Cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 4539/TCHQ-KTTT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 09/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Đặng Thị Bình An
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 09/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản