Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 4536/TCT-QLN
V/v: Xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh An Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 630/CV.CT.TN ngày 6/3/2007 của Cục Thuế tỉnh An Giang về việc xóa nợ thuế của Công ty Thoại Hà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 1.1.c, Mục IV, phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan thì: DNNN được Nhà nước cho sáp nhập vào DNNN khác được xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN đến thời Điểm sáp nhập nếu doanh nghiệp sáp nhập sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, bị lỗ, nợ đọng thuế và các Khoản phải nộp NSNN không có khả năng hoàn trả và doanh nghiệp nhận sáp nhập không có khả năng thanh toán các Khoản nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN của doanh nghiệp sáp nhập.

Theo hồ sơ của Cục thuế gửi đến Tổng cục Thuế thì:

- Khoản nợ NSNN của Công ty Thoại Hà (bộ phận kinh doanh lương thực) đến thời Điểm sáp nhập (31/12/2000) vào Công ty XNK An Giang là: 402.761.963 đồng.

- Theo báo cáo quyết toán năm 2000 (sau kiểm toán) của Công ty XNK An Giang thì thời Điểm nhận sáp nhập Công ty Thoại Hà, Công ty XNK An Giang có lợi nhuận sau thuế là 3.308.785.328 đồng.

Căn cứ quy định nêu trên thì Công ty Thoại Hà không thuộc đối tượng được xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC do Công ty XNK An Giang có khả năng thanh toán Khoản nợ thuế của Công ty Thoại Hà tại thời Điểm sáp nhập.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh An Giang đôn đốc đơn vị nộp đầy đủ số nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN vào NSNN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh An Giang biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty XNK An Giang
- Lưu VT: QLN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến