Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4519/TCHQ-KTTT

V/v giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi

Công ty Đầu tư và Xây dựng Phương Bắc
(442 Trần Khát Chân - Thành phố Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 1044 CT/KHTT ngày 20 tháng 8 năm 2003; công văn số 1038 CT/KHTT ngày 20 tháng 8 năm 2003 của Công ty Đầu tư và Xây dựng Phương Bắc về việc áp giá tính thuế các mặt hàng nguyên vật liệu nhập khẩu trực tiếp đưa vào sản xuất gạch, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.2. mục III Thông tư 08/002/TT/BTC ngày 23 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính;

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 3211/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 7 năm 2002 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp Công ty nhập khẩu mặt hàng là nguyên liệu trực tiếp đưa vào sản xuất và có đủ các điều kiện theo quy định tại các văn bản nêu trên thì được xem xét áp giá tính thuế theo giá ghi trên hợp đồng ngoại thương. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan nơi Công ty đăng ký mở tờ khai để được hước dẫn và giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn