Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4517/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Vùng đất kỹ thuật số
(26/BC2 Phan Văn Trị - Quận Gò Vấp - TP.HCM)
Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh  

Trả lời công văn ngày 21 tháng 8 năm 2003 của Công ty cổ phần Vùng đất kỹ thuật số về việc chứng minh tính trung thực khác quan của mức giá ghi trên hợp đồng đối với mặt hàng máy in Laser jet HP 1200 nhập khẩu tại trờ khai số 2097/NKD-KV3-2 ngày 10 tháng 2 năm 2003. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư 08/2002/TT/BTC ngày 23 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính theo đó trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày cơ quan hải quan ra thông báo thuế, người nhập khẩu có quyền dựa trên các hoá đơn chứng từ thanh toán và các thông tin khác liên quan đến hàng nhập khẩu để chứng minh tính trung thực, khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ chứng minh tính trung thực khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng không nằm trong thời hiệu nêu trên thì không được xem xét, giải quyết theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn