Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4514/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Chi nhánh Công ty XNK Thuỷ sản Quảng Trị
(82 Nguyễn Biểu - Quận 5 - thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 52/CV-CN ngày 12 tháng 8 năm 2003 của Chi nhánh Công ty XNK Thuỷ sản Quảng trị về việc áp giá mặt hàng bơm dầu công nghiệp nhập khẩu tại các tờ khai số: 1177/KV4-1 ngày 22 tháng 01 năm 2003; số: 1032/KV4-2 ngày 10/02/2003; số: 2239/KV4-1 ngày 18 tháng 02 năm 2003. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số: 6436/TCHQ-KTT ngày 19 tháng 12 năm 200; công văn số: 1036/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 3 năm 2003; công văn số: 2959/TCHQ-KTTT ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Tổng cục Hải quan theo đó:

1. Việc xây dựng giá tính thuế phải được thực hiện ngay sau khi hàng nhập khẩu theo dúng thẩm quyền quy định tại các văn bản hướng dẫn, không để thời gian xây dựng giá kéo dài trên 6 tháng, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

2. Quyết định xây dựng giá tính thuế phải ghi rõ thời điểm hiệu lực làm căn cứ áp dụng giá tính thuế cụ thể (không hồi tố đối với lô hàng đã làm thủ tục trước đó 6 tháng).

3. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ gốc, căn cứ kết quả kiểm hoá và hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2 nêu trên để áp giá tính thuế lô hàng phù hợp với hàng thực nhập, trả lời khiếu nại của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Doanh nghiệp biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh giải quyết cụ thể.

 

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn