Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4508/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với VTTB toàn bộ

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
(18 Trần Nguyên Hãn - Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 3762/CV-EVN-VT&XNK của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với vật tư thiết bị toàn bộ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo nguyên tắc phân loại hàng hoá và quy định của Thông tư 99/2000/TT/BTC ngày 12 tháng 10 năm 2000 của Bộ Tài chính thì:

Trường hợp dầu biến thế đi kèm máy biến thế và cuộn kháng nằm trong hợp đồng nhập khẩu thiết bị toàn bộ, không tính riêng giá trị thanh toán ghi trên hợp đồng (nằm chung trong giá mua biến thế và cuộn kháng) thì không tách riêng để tính thuế theo mức thuế nhập khẩu của dầu biến thuế.

Trường hợp dầu biến thuế nhập khẩu là một Mục riêng và có giá thanh toán riêng trên hợp đồng nhập khẩu thì việc tính thuế theo mức thuế quy định tại mã số của mặt hàng dầu biến thuế trong Biểu thuế nhập khẩu.

2. Căn cứ Điểm 4 Mục II phần A Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 9 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính: Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được, cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Theo đó, dầu biến thế đi kèm máy biến thế và cuộn kháng đáp ứng Điều kiện nêu tại Điểm 1, không tách riêng để tính thuế theo mức thuế nhập khẩu của dầu biến thế thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty Điện lực Việt Nam được biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan địa phương để được xem xét giải quyết cụ thể. Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra đối chiếu hồ sơ chứng từ gốc và thực tế lô hàng nhập khẩu để xem xét xử lý thuế nhập khẩu và thuế GTGT theo đúng quy định; Nếu có vướng mắc cần phản ảnh kịp thời để Tổng cục Hải quan có ý kiến chỉ đạo.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Hoả Ngọc Tâm