Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4489/TCHQ-GSQL
V/v: thanh khoản tờ khai hàng quá cảnh

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Cục Hải quan tỉnh An Giang

 

Trả lời công văn số 2182/HQTP-NV ngày 31/07/2007 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc thanh khoản 43 tờ khai hàng quá cảnh từ nước ngoài vào Cảng Cát Lái, sau đó đến cửa khẩu Vĩnh Xương – An Giang để sang Vương quốc Campuchia, trong khoảng thời gian từ ngày 01/11/2005 đến tháng 06/2006, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đồng ý nội dung đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2182/HQTP-NV dẫn trên về việc thanh khoản 43 tờ khai hàng quá cảnh, cụ thể như sau:

1) Tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV 1:

- Lập bảng kê danh sách 43 tờ khai nêu trên (02 bản), kèm theo bản sao 43 tờ khai, có xác nhận sao y bản chính của Chi cục, gửi cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương.

- Căn cứ Bảng kê có xác nhận của Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương và hồ sơ đính kèm liên quan, thực hiện thanh khoản 43 tờ khai hàng quá cảnh và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

2) Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương:

- Tiếp nhận hồ sơ do Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV 1 chuyển đến.

- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với biên bản bàn giao, sổ sách tại Chi cục.

- Xác nhận lên bảng kê danh sách 43 tờ khai, nội dung xác nhận “Hàng xuất theo khai báo của người khai hải quan” theo hướng dẫn tại công văn số 339/TCHQ-GSQL ngày 26/07/2006 của Tổng cục Hải quan.

- Gửi 01 bảng kê cho Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV 1 và lưu trữ 01 bảng kê theo quy định.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan tỉnh An Giang thực hiện nội dung chỉ đạo trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc